Khoa Giáo dục đại cương

Địa chỉ: Phòng 301 (Tầng 3), Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: (024) 6292 8282

Email: khoagddc@nncn.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng khoa: Ông Lê Kim Toản

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng 

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực Giáo dục đại cương, Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực được phân công.

II. Nhiệm vụ

Khoa thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Trường cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579