Các đơn vị trực thuộc

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Địa chỉ: Tầng 3, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282 - 0983 132 624

Email: cthssv@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: Ông Đinh Đức Minh

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Mão

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng trong việc thực hiện các hoạt động quản lý người học trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lí sinh viên

a) Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường, Phối hợp với đơn vị chuyên môn (các khoa) xây dựng, quản lí, tổ chức hoạt động cán bộ lớp.

b) Xây dựng và quản lí hồ sơ sinh viên, quản lí toàn diện dữ liệu về sinh viên.

c) Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng công tác sinh viên qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, các hoạt động giáo dục sinh viên của các đơn vị và cá nhân làm công tác sinh viên trong toàn Trường.

2. Công tác chính sách với sinh viên

a) Bảo đảm việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên; xét cấp học bổng, miễn giảm học phí và các khoản đóng góp; làm thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp ra trường, thôi học, chuyển trường.

b) Phát triển các nguồn học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các nguồn tài trợ cho đào tạo khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đề xuất phương án quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả đối với các nguồn tài trợ này.

c) Trực tiếp giải quyết các công việc hằng ngày có liên quan đến sinh viên. Đối với những công việc không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thì chuyển đến các đơn vị có trách nhiệm giải quyết; theo dõi tiến độ xử lý công việc đó, nếu liên quan đến sinh viên.

d) Tổ chức các hoạt động trợ giúp sinh viên về các lĩnh vực: tâm lí học đường, định hướng nghề nghiệp, trợ giúp hoàn cảnh đặc biệt, đào tạo và bồi dưỡng lại. Tham mưu với nhà trường cải thiện, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ học tập, vui chơi, giải trí, sinh hoạt của sinh viên.

e) Phối hợp với Trung tâm Y tế trong công tác vệ sinh phòng bệnh của HSSV và xây dựng các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch ở trong và xung quanh khu nội trú.

3. Công tác chính trị tư tưởng đối với sinh viên

a) Tổ chức thực hiện tuần công dân theo qui định, quản lí hoạt động của các câu lạc bộ. Theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ các cá nhân sinh viên để giới thiệu với tổ chức Đảng.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục khác đối với sinh viên.

c) Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong sinh viên. Hướng dẫn, tổ chức việc đánh giá kết quả rèn luyện; xét khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên. Tổ chức xem xét thu đua, khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại giữa Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị với sinh viên theo định kỳ.

e) Tham mưu với nhà trường ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí, qui định về nếp sống văn minh thanh lịch, là đơn vị đầu mối kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo nhà trường việc thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch

g) Tham mưu với nhà trường xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện các qui định, qui chế, các hoạt động của các tổ chức thanh niên.

h) Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các Khoa và các cơ quan chức năng theo dõi, xử lí các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến HSSV.

4. Quản lí công tác cố vấn học tập

a) Phối hợp với các khoa xây dựng mạng lưới cố vấn học tập; quản lí, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập; đề xuất chính sách thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ cố vấn học tập. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cố vấn học tập trong toàn trường.

b) Tham mưu với nhà trường đa dạng hóa các hình thức cố vấn học tập, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cố vấn học tập.

5. Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp

a) Chủ trì công tác xây dựng mạng lưới các nhà tuyển dụng, tổ chức các sự kiện giới thiệu việc làm, hội nghị khách hàng thường niên và theo sự kiện. Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc với sinh viên các khóa; phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện các cuộc khảo sát đối với sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng. Chủ trì công tác phân tích nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động; phối hợp với các đơn vị trong phân tích, đánh giá phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo, về đội ngũ giảng viên để điều chỉnh chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội đối với sinh viên.

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, phát triển nghiệp vụ chuyên môn cho sinh viên, gồm: chủ trì, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội thi có liên quan đến công tác đào tạo, công tác giảng dạy và học tập; phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các sự kiện của nhà trường: khai giảng, mít tinh chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm, lễ tốt nghiệp, lễ vinh danh… Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các khóa bồi dưỡng kĩ năng mềm, giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và phát triển nghiệp vụ chuyên môn cho sinh viên, các lớp học trải nghiệm, các khóa bồi dưỡng/khóa học hè cho các lứa tuổi theo nhu cầu xã hội.

d) Tổ chức các hoạt động phục vụ và phát triển cộng đồng; xây dựng và triển khai các hoạt động công ích, hoạt động bảo trợ xã hội, hoạt động thiện nguyện, đối với các địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo phân công của Hiệu trưởng hoặc được Hiệu trưởng phê duyệt. Tìm kiếm tài trợ, xây dựng các quĩ học bổng cho học sinh, sinh viên.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579