Trung tâm Thư viện - Học liệu

Địa chỉ: Phòng 414 (Tầng 4), Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 

Email: thuvien@nncn.edu.vn

Giám đốc: Bà Vương Thị Bích Hằng

Thủ thư: ThS. Trương Tiến Mạnh

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng 

- Là đơn vị chức năng, tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong việc trong việc quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động về thư viện, học liệu; đảm bảo giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và các học liệu khác phục vụ đào tạo theo cơ cấu ngành nghề đào tạo và kế hoạch đào tạo hàng năm của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch thực hiện, các quy định của Nhà trường về hoạt động mua sắm, quản lý học liệu, tài liệu,  giáo trình phục vụ dạy-học và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng hệ thống danh mục sách, tài liệu, giáo trình đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh sinh viên, giảng viên.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, các khoa thống kê, dự toán số lượng tài liệu, giáo trình đảm bảo nhu cầu đọc, mượn của sinh viên và giảng viên; Lưu trữ, thanh lý/mua sắm bổ sung tài liệu giáo trình theo nhu cầu thực tế.

- Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế lưu trữ sản phẩm các đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác dạy-học và nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì lập kế hoạch, triển khai công tác biên soạn, in ấn tài liệu giáo trình theo các chương trình đào tạo của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị khác trong nghiên cứu, chế tạo học liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579