Các đơn vị trực thuộc

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

Địa chỉ: Tầng 3, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282

Email: qlkh-htqt@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Lâm

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đại Nam

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động hợp tác phát triển với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý khoa học - công nghệ

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của trường; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trường xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (dài hạn và hàng năm).

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ của các đơn vị trực thuộc Trường; giúp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thẩm định, kiểm tra tiến độ thực hiện và nghiệm thu, hướng dẫn nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ từ cấp Trường trở xuống.

c) Đầu mối trong tham mưu xác định hướng nghiên cứu, thành lập các nhóm nghiên cứu và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của trường.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ cho các đơn vị trực thuộc Trường.

đ) Đầu mối trong việc phối hợp thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học công nghệ cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế và các hoạt động khoa học công nghệ có sự tham gia của tổ chức, cá nhân ngoài Trường.

e) Phối hợp với Trung tâm Khoa học  Công nghệ trong hoạt động chuyển giao công nghệ, ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ trong và ngoài nhà trường.

2. Hợp tác phát triển

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác phát triển của Trường; phối hợp tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Trường; giải quyết các thủ tục, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

c) Đầu mối trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến hợp tác phát triển; làm các thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế tại Trường.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức đón tiếp khách nước ngoài theo quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579