Các đơn vị trực thuộc

Phòng Kế hoạch tài chính

Địa chỉ: Tầng 3, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282

Email: khtc@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Ngân

Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Ngọc Trinh; ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu Trưởng về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật và của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác kế hoạch tài chính:

      a) Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch hàng năm ngắn hạn và dài hạn của Trường.

      b) Xây dựng dự toán các nguồn tài chính, kế hoạch tài chính hàng năm theo giai đoạn phát triển của Trường.

      c) Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hàng năm của nhà trường và các đơn vị, Trung tâm trực thuộc Trường để có phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình thực tế.

      d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, Trung tâm trực thuộc Trường thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tài chính hiệu quả.

2. Công tác kế toán tài chính:

       a) Tổ chức và quản lý các nguồn tài chính theo quy định. Lập dự toán thu chi các nguồn tài chính; học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo từ các hợp đồng, lệ phí TS, thu ký túc xá, dịch vụ....

      b) Xây dựng kế hoạch kinh phí và hướng dẫn các đơn vị, trung tâm triển khai. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản NN về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các trung tâm trực thuộc nhà trường có hoạt động thu, chi tài chính; Xây dựng văn bản quy định về quy trình, thủ tục thanh toán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

      c) Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, XDCB, thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng.

      d) Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán, theo quy định. Quyết toán kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn.

       e) Thực hiện thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi của các trung tâm trực thuộc trường theo quy định; trực tiếp thu học phí của người học tại trường.

       g) Theo dõi, thanh toán kinh phí giảng dạy và các khoản liên quan đến công tác đào tạo từ các hợp đồng đào tạo theo nhu cầu xã hội. Theo dõi và thực hiện các hợp đồng kinh tế, dịch vụ.

       h) Thực hiện việc chi trả tiền lương và các chế độ khác cho CB, GV, NV; Chi trả học bổng và các chế độ cho HS, SV theo đúng quy định; Nộp và quyết toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

       i) Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của Nhà nước.

       k) Tổ chức, theo dõi và vào thu nhập cho CB, GV trong trường, đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế NN.

       l) Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị định kỳ theo quy định.

       m) Đề xuất và trình HĐQT giải pháp tăng thêm nguồn thu cho trường. Được tham gia tất cả các hoạt động mang tính định hướng, phát triển của Nhà trường.

       n) Là đơn vị thường trực và tổng hợp, đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Trường hàng năm.

       o) Thực hiện các báo cáo với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội…. và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579