Các đơn vị trực thuộc

Phòng Quản lý Đào tạo

Địa chỉ: Tầng 3, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282 - 0986 940 433

Email: qldt@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Đinh Thị Thúy Quỳnh

Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Tiến Mạnh; Ông Bùi Văn Tiến

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển sinh (xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xét và công nhận trúng tuyển), đào tạo theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Phòng công tác sinh viên trong công tác tuyển sinh.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu ban hành văn bản, quy định, quy chế trong công tác tuyển sinh;

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tham mưu xây dựng phương án tuyển sinh hàng năm;

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Phòng Công tác sinh viên xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, truyền thông, tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của Nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng tuyển sinh;

- Tham mưu thực hiện công tác xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh, triệu tập thí sinh trúng tuyển;

- Báo cáo công tác tuyển sinh định kỳ theo quy định.

2. Đào tạo

- Tham mưu, xây dựng chiến lược đào tạo, các quy chế, quy định, văn bản của Trường về quản lý đào tạo;

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu đào tạo; xác định cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường;

- Chủ trì xây dựng hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Phối hợp với khoa, tổ chuyên môn xây dựng, và hiệu chỉnh các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội về nguồn nhân lực và điều kiện thực tế của Nhà trường;

- Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ thẩm định và hiệu chỉnh chương trình đào tạo. Tổng hợp và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình đào tạo;

- Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn xây dựng các kế hoạch và hoàn thiện các hồ sơ về lựa chọn và thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng mục tiêu đã đề ra trong các chương trình đào tạo;

- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn trường;

- Trình hiệu trưởng phê duyệt kết quả miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của người học theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Soạn thảo, ban hành biểu mẫu và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch học tập năm học, học kỳ. Phê duyệt và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đề ra;

- Quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến của Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc có liên quan đến giảng viên; cố vấn học tập; công tác học sinh, sinh viên; các hợp đồng phối hợp đào tạo và các công việc khác có liên quan;

- Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu của các đơn vị, cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt;

- Phối hợp với khoa, tổ chuyên môn tổ chức các kỳ thi học kỳ; đánh giá kết quả của người học; giám sát việc tổ chức thi kết thúc các môn học, mô đun đối với các lớp học sơ cấp, thường xuyên; Tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ngắn hạn;

- Phối hợp với khoa, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn cho các ngành đào tạo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt;

- Phối hợp với khoa, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch học bù, học lại, học bổ sung; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đã phê duyệt. Trình Hiệu trưởng xem xét những trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, chuyển trường theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý kết quả học tập của người học;

- Thực hiện các thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo phân công của Hiệu trưởng; Quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Quản trị thiết bị sắp xếp sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, hội trường, lớp học phục vụ cho công tác đào tạo, tuyển sinh;

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo theo quy định hiện hành;

- Thực hiện lập các báo cáo, thống kê liên quan đến công tác đào tạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

3. Liên kết đào tạo

- Tham mưu thực hiện công tác liên kết đào tạo trong vai trò Trường là đơn vị chủ trì đào tạo và Trường là đơn vị phối hợp đào tạo. Công tác liên kết đào tạo thực hiện theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người học, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Nhà trường;

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trong việc liên hệ với đối tác, lưu trữ các hồ sơ, các điều kiện đảm bảo yêu cầu trong hoạt động liên kết đào tạo.

 

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579