Các đơn vị trực thuộc

Phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ: P303 (Tầng 3), Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282 - 0899 833 579

Email: vanphong@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thanh Thủy

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

          Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch, hoạt động và phát triển tổ chức và công tác cán bộ của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của Nhà trường; tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính, công tác lập kế hoạch trong Trường;

II. Nhiệm vụ

          1. Công tác Tổ chức -Cán bộ

          a) Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, kiện toàn và phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của của các đơn vị, tổ chức trong Trường.

          b) Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường.

          c) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực, xây dựng kế hoạch hoàn thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.

          d) Xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, giảng viên, nhân viên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nhà trường.

          e) Chuẩn bị văn bản, hồ sơ và hợp đồng để Hiệu trưởng ký các hợp đồng lao động làm việc, hợp đồng lao động với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

          f) Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên hằng năm; tổ chức và quản lý công tác thi đua trong nhà trường.

          g) Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Trường theo quy định chung; cập nhật hồ sơ, thông tin cán bộ trên hệ thống lưu trữ của Trường.

          h) Thực hiện các thủ tục thành lập các đơn vị trong trường, soạn thảo các quyết định thành lập các ban, hội đồng thi đua khen thưởng, các quyết định liên quan công tác nhân sự, hành chính.

          i) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          2. Công tác hành chính

          a) Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ công văn, giấy tờ đi, đến theo đúng quy trình.

          b) Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong trường; quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định của Nhà nước.

          c) Phân phối ấn phẩm, văn phòng phẩm, các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị trong trường theo quy định.

          d) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường được cử đi công tác; xác nhận giấy đi đường cho khách đến liên hệ công tác.

          e) Phối hợp với các đơn vị trong trường theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, của đơn vị và các chủ trương, kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu.

          f) Tổ chức công tác lễ tân các cuộc họp của lãnh đạo nhà trường, các hội nghị, hội thảo; quản lý, sử dụng và sắp xếp phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

          g) Làm thư ký các hội nghị giao ban, soạn thảo và trình ký các biên bản thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị, giám sát tình hình thực hiện các kết luận giao ban.

          3. Công tác tổng hợp

          a) Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác; ghi chép các nội dung cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.

          b) Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579