Các đơn vị trực thuộc

Phòng Quản trị thiết bị

Địa chỉ: Tầng 2, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282

Email: qttb@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Bạch Anh Nam

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I.  Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng trong các nhiệm vụ: Quản lý đất đai và tài sản trên đất, cơ sở vật chất kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường, quản lý, khai thác sử dụng, sửa chữa các loại trang thiết bị, vật tư máy móc của Nhà trường;

Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của Nhà trường; Công tác y tế, y tế học đường, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; Công tác bảo vệ, an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất

- Làm đầu mối phối hợp trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Xây dựng mới, bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất;

 - Đánh giá hiện trạng tài sản, cơ sở vật chất của Trường;

- Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, sử dụng cơ sở vật chất chung của Trường;

- Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch;

- Kiểm kê, đánh giá định kỳ;

- Thanh lý, mua sắm bổ sung;

- Báo cáo về công tác quản lý tài sản theo quy định;

- Điều chuyển thiết bị, cơ sở vật chất;

- Thực hiện các thủ tục giao nhận và quản lý tài sản theo quy định;

- Dự thảo, trình duyệt quyết định có liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, sử dụng, bảo quản tài sản.

2. Quản lý trang thiết bị, đồ dùng dạy học

- Làm đầu mối phối hợp trong tổ chức mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản, trang thiết bị;

- Đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có;

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ, phân công quản lý khai thác và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học;

 - Quản lý điều chuyển trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập;

- Đánh giá, tổng kết hiệu quả sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học;

- Báo cáo về công tác quản lý trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định;

3. Quản lý dịch vụ ký túc xá, nhà ăn, điện, nước

- Phân tích nhu cầu dịch vụ tại ký túc xá, nhà ăn, điện, nước;

- Phân tích thực trạng dịch vụ khu nội trú, nhà ăn, điện, nước;

- Lập kế hoạch dịch vụ ở, ăn, điện, nước;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dịch vụ ký túc xá, nhà ăn, điện, nước;

- Giám sát, đánh giá, tổng kết dịch vụ khu nội trú, nhà ăn, điện, nước;

- Thực hiện việc báo cáo theo quy định.

4. Quản lý an ninh, trật tự, văn hoá - xã hội

- Quản lý an ninh, trật tự, An toàn tài sản

+ Đánh giá thực trạng tình hình quản lý an ninh, trật tự;

+ Phân tích tình hình thực tế của Trường; Lập kế hoạch và thực hiện quản lý an ninh chính trị, trật tự xã hội;

+ Quản lý tổ bảo vệ, xây dựng nội quy, quy định về công tác bảo vệ; Tổ chức thường trực, tuần tra canh gác;

+ Bảo vệ chống trộm cắp tài sản, phòng chống cháy nổ;

+ Thực hiện việc báo cáo theo quy định.

- Quản lý đội xe của trường

- Quản lý công tác xã hội

+ Lập kế hoạch phòng chống các tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh;

+ Quản lý, xây dựng nội quy, quy định;

+ Xây dựng phong trào nhà trường văn minh, gia đình văn hoá.

5. Quản lý, sử dụng đất đai

- Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Lập hồ sơ quản lý đất đai, lưu trữ hồ sơ quản lý đất đai theo quy định;

- Thống kê, lập báo cáo về quản lý, sử dụng đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất đai;

- Kiểm tra việc sử dụng đất đai, giải quyết hoặc làm thủ tục đề nghị giải quyết các tranh chấp về đất đai, xử lý hoặc đề nghị xử lý các vi phạm về đất đai thuộc trường quản lý;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong nhà Trường;

- Bảo vệ đất đai không bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, trái quy định;

6. Quản lý công tác y tế và vệ sinh môi trường

- Thực hiện công tác y tế học đường, phòng - chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, viên chức, giảng viên và HS, sinh viên trong toàn Trường;

- Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tổng vệ sinh trong toàn Trường theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Quản lý trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong toàn trường, cảnh quan môi trường;

- Kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác vệ sinh môi trường theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579