Hội thảo Quốc gia 2023

Hội thảo Khoa học Quốc gia:
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia
Tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp:
Livestream Hội thảo Khoa học Quốc gia 2023
Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn và các Ban phục vụ Hội thảo Khoa học Quốc gia
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579